Разредна настава

За ученике првог циклуса ( од 1. до 4. разреда)  организује се разредна настава. Изузетно, за ученике првог циклуса може да се организује предметна настава из страног језика, изборних и факултативних предмета, у складу са законом и наставним планом и програмом.

Школа је дужна да за ученике четвртог разреда организује часове предметне наставе ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду.

Часови предметне наставе из става 1. овог члана планирaју се на основу наставног програма за четврти разред основног образовања и васпитања, у сарадњи учитеља и одговарајућих наставника предметне наставе.

Часове предметне наставе за ученике четвртог разреда реализују сви наставници предметне наставе из става 1. овог члана, по два пута у току школске године, односно једанпут у току полугодишта.

П Р А В И Л Н И К О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА OСНОВНЕ ШКОЛЕ

Отворена врата

Распоред звоњења

Распоред часова

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 

4. РАЗРЕД

3. РАЗРЕД

2. РАЗРЕД

1. РАЗРЕД