Предметна настава

За ученике другог циклуса ( од 5. до 8. разреда ) организује се предметна настава, а када постоје услови и заједничка настава више сродних предмета са интердисциплинарним садржајем, у складу са школским програмом.

Предметна настава се реализује у складу са наставним планом и програмом за сваки разред.

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа, у складу са Законом и посебним законом.

Настава у одељењима изводи се по распореду часова који, за одређени период или целу школску годину, одређује директор, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.

П Р А В И Л Н И К О КАЛЕНДАРУ

РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАСПОРЕД НЕПАРНА СМЕНА 

РАСПОРЕД ПАРНА СМЕНА 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

8. разред ПАРНА СМЕНА

8. разред НЕПАРНА СМЕНА 

 

7. разред ПАРНА СМЕНА 

7. разред НЕПАРНА СМЕНА 

 

6. разред НЕПАРНА СМЕНА 

6. разред ПАРНА СМЕНА 

 

5. разред ПАРНА СМЕНА 

5. разред НЕПАРНА СМЕНА