Предметна настава

За ученике другог циклуса ( од 5. до 8. разреда ) организује се предметна настава, а када постоје услови и заједничка настава више сродних предмета са интердисциплинарним садржајем, у складу са школским програмом.

Предметна настава се реализује у складу са наставним планом и програмом за сваки разред.

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа, у складу са Законом и посебним законом.

Настава у одељењима изводи се по распореду часова који, за одређени период или целу школску годину, одређује директор, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.

П Р А В И Л Н И К О КАЛЕНДАРУ

РАСПОРЕД ЧАСОВА

НЕПАРНА ПРЕПОДНЕ           ПАРНА ПРЕПОДНЕ

ОТВОРЕНА ВРАТА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Контролне вежбе -ПЕТИ РАЗРЕД

Контролне вежбе-ШЕСТИ РАЗРЕД

Контролне вежбе -СЕДМИ РАЗРЕД

Контролне вежбе-ОСМИ РАЗРЕД