Предметна настава

За ученике другог циклуса ( од 5. до 8. разреда ) организује се предметна настава, а када постоје услови и заједничка настава више сродних предмета са интердисциплинарним садржајем, у складу са школским програмом.

Предметна настава се реализује у складу са наставним планом и програмом за сваки разред.

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа, у складу са Законом и посебним законом.

Настава у одељењима изводи се по распореду часова који, за одређени период или целу школску годину, одређује директор, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА –

Пети разред-КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ

Шести разред-КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Седми разред-КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Осми разред-КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

ОТВОРЕНА ВРАТА НЕПАРНА СМЕНА

ОТВОРЕНА ВРАТА ПАРНА СМЕНА