Предметна настава

За ученике другог циклуса ( од 5. до 8. разреда ) организује се предметна настава, а када постоје услови и заједничка настава више сродних предмета са интердисциплинарним садржајем, у складу са школским програмом.

Предметна настава се реализује у складу са наставним планом и програмом за сваки разред.

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа, у складу са Законом и посебним законом.

Настава у одељењима изводи се по распореду часова који, за одређени период или целу школску годину, одређује директор, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.

П Р А В И Л Н И К О КАЛЕНДАРУ

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА –

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ ОСМИ РАЗРЕД 2019

КОНТРОЛНЕ СЕДМИ РАЗРЕД 2019

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ ШЕСТИ РАРЗРЕД 2019

 КОНТРОЛНЕ ПЕТИ РАЗРЕД 2019

РАСПОРЕД ЧАСОВА

НЕПАРНА ПРЕПОДНЕ           ПАРНА ПРЕПОДНЕ

ОТВОРЕНА ВРАТА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА