Основи безбедности деце

 * ПРОЈЕКАТ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ*

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство унутрашњих послова потписали су Протокол о сарадњи на тему Основи безбедности деце.
Циљ пројекта је стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина и ставова ради постизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда основне школе.
Пројекат се реализује у школској 2017/18. години за четири одељења четвртог и три одељења шестог разреда, кроз час одељенског старешине једном у току месеца.
Часове ће реализовати посебно припремљени предавачи из МУП-а, абиће обрађене следеће теме:
– безбедност деце у саобраћају
– полиција у служби грађана
– насиље као негативна појава
– превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
– безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
– превенција и заштита деце од трговине људима
– заштита од пожара
– заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.