Предметна настава

За ученике другог циклуса ( од 5. до 8. разреда ) организује се предметна настава, а када постоје услови и заједничка настава више сродних предмета са интердисциплинарним садржајем, у складу са школским програмом.

Предметна настава се реализује у складу са наставним планом и програмом за сваки разред.

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа, у складу са Законом и посебним законом.

Настава у одељењима изводи се по распореду часова који, за одређени период или целу школску годину, одређује директор, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.

П Р А В И Л Н И К О КАЛЕНДАРУ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПАРНА

РАСПОРЕД ЧАСОВА НЕПАРНА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАСПОРЕД НЕПАРНА СМЕНА 

РАСПОРЕД ПАРНА СМЕНА

Отворена врата

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

8. ПАРНА СМЕНА

8.НЕПАРНА СМЕНА

7. ПАРНА СМЕНА

7. НЕПАРНА СМЕНА

6. ПАРНА СМЕНА

6. НЕПАРНА СМЕНА

5. ПАРНА СМЕНА

5. НЕПАРНА СМЕНА

 

ДОДАТНА НАСТАВА

1. ПАРНА СМЕНА

2. НЕПАРНА СМЕНА

ДОПУНСКА НАСТАВА

1. ПАРНА СМЕНА

2. НЕПАРНА СМЕНА