Настава

Настава је основа образовно-васпитног процеса у школи. Поред редовне наставе, која може да се организује полудневно и целодневно, у школи се организује допунска, додатна и припремна настава.

Школа која организује редовну полудневну наставу у две смене стара се да сви ученици равномерно похађају наставу у обе смене, смењујући се у једнаким временским интервалима, не дужим од једног месеца.

За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу, школа организује допунску наставу. За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, школа организује додатну наставу. За ученике упућене на разредни и поправни испит, школа организује припремну наставу.

Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки предмет.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом.

Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања  испита најмање два часа дневно.

Настава се изводи у пет наставних дана, док се суботе користе за остале облике рада школе. Наставни дан је дан у коме се изводи настава. Као радни дан сматра се дан у коме се организују: културна и јавна делатност школе, такмичења ученика, посете и др.

Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајањеодмора и др. утврђује се на почетку сваке школске године Годишњим планом рада школе.

Настава се изводи у школским учионицама, кабинетима, радионици, фискултурним салама, школском дворишту или на неком спортском терену, парку, културној институцији ван школе.

Школски календар

П Р А В И Л Н И К О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА OСНОВНЕ ШКОЛЕ

       Распоред звоњења