Пројектна настава географије

У среду, 11.05.2022. године, реализована је пројектна настава из географије и међупредметно повезивање са историјом. Тема пројекта је Светска баштина под заштитом Унеска у Србији. Пројекат су рализовали ученици А групе одељења 8/4. На часу је презентован пројекат који је трајао 11 недеља. Циљ пројекта је био да ученици разумеју географски размештај и значај објеката светске баштине под заштитом Унеска у Србији. Да самостално прикупе и анализирају податке, да графички прикажу објекте светске културне баштине Унеска у Србији у облику макете. Да знају да опишу задужбину, стил градње објекта светске баштине и процене важност очувања културне баштине Србије. Да развију свест о заштити непокретних културних добара и пренесу другима поруку о томе. Да знају да изводе закључке – да су културна добра наслеђена од предходних генерација да имају специфичну вредност и да треба да буду сачувана за будуће генерације. 
У четвртак 12.05.2022. године, реализована је пројектна настава из географије – Природна баштина Србије. Остварено је међупредметно повезивање са биологијом. Пројекат су реализовали ученици Б групе одељења 8/4. На часу је презентован пројекат који је трајао 11 недеља. Циљ пројекта је био да се види да ли ученици могу да повежу стечена знања из наставне области Природна баштина Србије са знањима из биологије, да схвате да је један од најважнијих задатака човека заштита живог света на Земљи, као и да је опстанак биљних и животињских врста остварљив оснивањем резервата природе, националних паркова, зоо вртова, ботаничких башта, резервата природе итд. Да ученици развију свест о заштити живог света и пренесу другима поруку о томе, као и да користе интернет у функцији стицања нових знања и информација, да изводе закључке – осим заштите врста важно је и очување њиховог станишта (заштита подручја) да би се спречило нестајање биљних и животињских врста.
Пројекат је успешно реализован са ученицима обе групе.