ЗАВРШНИ ИСПИТ

У среду 15. 06. са почетком у 9 часова, у нашој школи, одржан је тест ЗАВРШНОГ ИСПИТА из СРПСКОГ ЈЕЗИКА  .

СРПСКИ ЈЕЗИКУпутство за оцењивање

У четвртак 16. 06. са почетком у 9 часова, у нашој школи, одржан је тест ЗАВРШНОГ ИСПИТА из МАТЕМАТИКЕ.

МАТЕМАТИКАУпутство за оцењивање

Допуна кључа из математике:

У 13. зaдaтку сe прихвaтa кao тaчaн oдгoвoр и укoликo учeник ниje нaписao oзнaку зa стeпeн.

У 20. зaдaтку у Нaпoмeни 1 зaнeмaрити наведену мерну јединицу.

У петак 17. 06. са почетком у 9 часова, у нашој школи, одржан је KOМБИНОВАНИ тест ЗАВРШНОГ ИСПИТА.

KOМБИНОВАНИ ТЕСТ-Упутство за оцењивање