Апликације за множење и дељење разломака – угледни час

На часовима математике одржаним 27.05. и 30.05.2022. године у одељењима 5/1, 5/3, 5/5 и 5/7. реализовани су угледни часови. Ученици су добили припремљене задатке у којима се захтевало од њих да примене одговарајућа правила за множење и дељење разломака и разломака записаних у децималном облику, а добијена решења су проверавали употребом апликације за множење и дељење разломака направљене у програму Mit App Invеntor. Атмосфера на часовима је била радна, деци је овакав начин рада био занимљив што се може видети и на фотографијама са часова.

Милица Васовић и Марија Стевић